วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้สมัครกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้สมัครกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
นาย ไพบูลย์ เจริญพระเวช บภ. พท.ว.
หมายเลข 107 
กล้าคิด กล้าทำ จริงใจ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เจริญก้าวหน้า
 สร้างสรรค์การแพทย์แผนไทยเพื่อความยั่งยืน
เชืดชูการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
ยกระดับบัณฑิตการแพทย์แผนไทยให้ทัดเทียมกับ
แพทย์แผนปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐ
วิชาชีพการนวดแผนไทยให้เป็นวิชาชีพแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557