วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ ๓

ประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจะเปิดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๓ โดยจะเรียนในวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจโดยเปิดให้ลงทะเบียนและทำเอกสารมอบตัวศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฐมนิเทศน์วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556เวลา 09.00 น.
สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อ โทร 086-000-8898 

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคปฏิบัติการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่๑

ภาคปฏิบัติการเรียนเภสัชกรรมไทย

นักเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 1 ได้จบหลักสูตรการเรียนตามทฤษฎีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555
อาจารย์ไพบูลย์ได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยการผลิตยาและสตุยาตามหลักสูตรโดยมีภาคปฏิบัติ2ครั้งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

1. ครั้งที่ 1 - วันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
                  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. การสตุตัวยา
                  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. การทำยาธรณีสัณฑฆาต
                  ค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท
2. ครั้งที่ 2 - วันอาทิตย์ที่  23  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
                  เวลา 09.00 น. - 12.00. น.
                  เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ทำยาจันทลีลา
                  ค่าลงทะเบียนคนละ 450  บาท

                  นักเรียนเภสัชกรรมไทยและท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์