วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ ๓

ประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจะเปิดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมแผนไทยรุ่นที่ ๓ โดยจะเรียนในวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจโดยเปิดให้ลงทะเบียนและทำเอกสารมอบตัวศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฐมนิเทศน์วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556เวลา 09.00 น.
สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อ โทร 086-000-8898 

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคปฏิบัติการเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่๑

ภาคปฏิบัติการเรียนเภสัชกรรมไทย

นักเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่ 1 ได้จบหลักสูตรการเรียนตามทฤษฎีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555
อาจารย์ไพบูลย์ได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยการผลิตยาและสตุยาตามหลักสูตรโดยมีภาคปฏิบัติ2ครั้งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

1. ครั้งที่ 1 - วันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
                  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. การสตุตัวยา
                  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. การทำยาธรณีสัณฑฆาต
                  ค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท
2. ครั้งที่ 2 - วันอาทิตย์ที่  23  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
                  เวลา 09.00 น. - 12.00. น.
                  เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ทำยาจันทลีลา
                  ค่าลงทะเบียนคนละ 450  บาท

                  นักเรียนเภสัชกรรมไทยและท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติแพทย์แผนไทยประเภท (ก)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแทพย์แผนไทยและทางเลือก 
วันที่ 28 กันยายน 2555
2.   สาขาเวชกรรมไทย
     http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000004232518.pdf

3.   สาขาเภสัชกรรมไทย
4.   สาขาการผดุงครรภ์ไทย
5.    สาขาการนวดแผนไทย

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมดูสมุนไพร-ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่  1 
ที่เรียนวันอาทิตย์ที่  30  กันยายน  2555
เวลา  14.30 น.
ทางอาจารย์จะพานักเรียนแทย์แผนไทย
ไปดูสมุนไพรต่างๆที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยรุ่น 1
และที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย


ประชาสัมพันธ์

ถึงนักเรีียนแพทย์แผนไทยของชมรมอนุรักษ์สมุนไพรทุกท่าน
เพื่อเป็นความสมบูรณ์และเป็นจารีตประเพณีของการเป็นศิษย์แพทย์แผนไทยฃึ่งได้จัด
ให้มีการไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลและความพร้อมในการเป็นแพทย์แผนไทยเพื่อที่นักเรียน
แพทย์แผนไทยจะได้มีครูและมั่นใจในการเป็นบุึคคลาการทางการแพทย์แผนไทยที่
สมบูรณ์แบบและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในครูและตำรับตำราที่เล่าเรียนมาและจะได้นำ
ความรู้ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นและถูกวิธี
อาจารย์จึงได้กำหนดวันไหว้ครูให้กับนักเรียนแพทย์แผนไทยทั้ง 2 รุ่น
ในวัน พฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 14.00 น
. ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยและท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วม
โดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อ อุรสา  081-935-5698
ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ด้วย