วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติแพทย์แผนไทยประเภท (ก)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555

โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแทพย์แผนไทยและทางเลือก 
วันที่ 28 กันยายน 2555
2.   สาขาเวชกรรมไทย
     http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000004232518.pdf

3.   สาขาเภสัชกรรมไทย
4.   สาขาการผดุงครรภ์ไทย
5.    สาขาการนวดแผนไทย

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมดูสมุนไพร-ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนเภสัชกรรมไทยรุ่นที่  1 
ที่เรียนวันอาทิตย์ที่  30  กันยายน  2555
เวลา  14.30 น.
ทางอาจารย์จะพานักเรียนแทย์แผนไทย
ไปดูสมุนไพรต่างๆที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยรุ่น 1
และที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน