วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย


ประชาสัมพันธ์

ถึงนักเรีียนแพทย์แผนไทยของชมรมอนุรักษ์สมุนไพรทุกท่าน
เพื่อเป็นความสมบูรณ์และเป็นจารีตประเพณีของการเป็นศิษย์แพทย์แผนไทยฃึ่งได้จัด
ให้มีการไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลและความพร้อมในการเป็นแพทย์แผนไทยเพื่อที่นักเรียน
แพทย์แผนไทยจะได้มีครูและมั่นใจในการเป็นบุึคคลาการทางการแพทย์แผนไทยที่
สมบูรณ์แบบและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในครูและตำรับตำราที่เล่าเรียนมาและจะได้นำ
ความรู้ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นและถูกวิธี
อาจารย์จึงได้กำหนดวันไหว้ครูให้กับนักเรียนแพทย์แผนไทยทั้ง 2 รุ่น
ในวัน พฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 14.00 น
. ขอให้นักเรียนแพทย์แผนไทยและท่านที่เรียนแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วม
โดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อ อุรสา  081-935-5698
ลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น